top of page

Indíra Ékádaší

Krišna pakša měsíce Padmanábha (září-říjen)

Maharádž Judhištir řekl, „Ó, Mádhusúdano. Ó ty, jenž jsi zabil démona Mádhua, jak se jmenuje Ékádaší, které přichází během tmavé poloviny měsíce Ašvin (září – říjen)? Popiš mi prosím jeho slávu.“

Nejvyšší Osobnost Božství, Pán Šrí Krišna odpověděl, „Tento posvátný den se nazývá Indíra Ékádaší. Postí-li se člověk v tento den, smažou se mu jeho hříchy a jeho předkové, kteří poklesli do pekla, budou vysvobozeni. Ó, nejlepší z králů, ten, kdo o tomto Ékádaší pouze naslouchá získá stejný prospěch jako při oběti koně.

 

V Satja júze žil král jménem Indraséna. Byl tak mocný, že porazil všechny své nepřátele. Žil v království zvaném Mahismáti Purí. Tento slavný a velice zbožný král Indraséna se dobře staral o své poddané, a proto oplýval bohatstvím, které sestávalo ze zlata, obilí, synů a vnuků. Byl také upřímně oddán Pánu Šrí Višnuovi. Obzvláště rád zpíval Mé jméno a volal „Góvinda! Góvinda!“ Takto se král Indraséna systematicky věnoval čistému duchovnímu životu a mnoho času trávil meditací o Absolutní pravdě. Jednoho dne, když král Indraséna šťastně a pokojně předsedal svému shromáždění, byl spatřen dokonalý vypravěč, Šrí Nárada Muni. Bílý jako lastura, zářící jako měsíc, jako jasmínový květ, jako světelný záblesk, Nárada Muni sestupuje z nebes. Zdobí ho matné kadeře načervenalých vlasů. Král vzdal Dévarišimu Náradovi, světci mezi dévy (polobohy), úctu tím, že ho pozdravil sepjatými dlaněmi, pozval ho do paláce, nabídl mu pohodlné místo k sezení, omyl mu nohy a přivítal ho sladkými slovy. Poté Nárada Muni maharádžovi Indrasénovi řekl: „Ó králi, daří se sedmi větvím tvého království?“ Sedm větví království zahrnují: krále samotného, jeho ministry, královskou pokladnici, královskou armádu, královy spojence, bráhmany, oběti vykonávané v království a potřeby králových poddaných. „Je tvá mysl pohroužena v myšlenkách na správné vykonávání tvých předepsaných povinností? Jsi více a více oddaný službě Nejvyššímu Pánu, Šrí Višnuovi?“ Král odpověděl: „Díky tvé laskavé milosti, ó největší světče, jde vše dobře. Dnes jsou díky tvé přítomnosti všechny oběti v mém království úspěšné! Buď prosím ke mně milostiv a sděl mi důvod své návštěvy.“ Šrí Nárada, světec mezi dévy, poté řekl: „Ó lve mezi králi, slyš má úžasná slova. Když jsem sestoupil z Brahmalóky na Jamalóku, pán Jamarádž mě velice milostivě opěvoval a nabídl mi vynikající místo k sezení. Když jsem chválil jeho pravdivost a jeho úžasnou službu Nejvyššímu Pánu, zahlédl jsem v Jamarádžově shromáždění tvého otce. Přestože býval velice zbožný, musel jít na Jamalóku kvůli předčasnému přerušení půstu na Ékádaší. Tvůj otec mi pro tebe předal zprávu. Řekl: „V Mahismáti žije král jménem Indraséna. Řekni mu prosím o mně a mé situaci zde – že jsem kvůli svým předchozím hříšným činnostem nucen setrvávat v Jamarádžově království. Předej mu prosím tuto moji zprávu: Ó synu, dodrž prosím laskavě nadcházející Indíra Ékádaší a rozdej mnoho milodarů, abych mohl jít nahoru na nebesa.“

 

Filozoficky můžeme pochopit, že každá živá bytost je individuální a že každý se musí individuálně věnovat vědomí Krišny, aby se dostal zpět domů, zpět k Bohu. Jak je uvedeno v Garuda Puráně, pokud někdo trpí v pekle, nemůže se věnovat vědomí Krišny, protože to vyžaduje určitý klid mysli, což je nemožné při pekelném mučení. Pokud příbuzný hříšníka trpícího v pekle daruje milodary jménem takového hříšníka, může hříšník opustit peklo a vstoupit na nebeské planety. Pokud ale příbuzný hříšníka drží za svého příbuzného hříšníka půst na Ékádaší, pak jde tento příbuzný hříšník rovnou do duchovního světa, jak plyne z tohoto vyprávění založeného na Brahma-vaivarta Puráně. Nárada pokračoval: „Přišel jsem, ó králi, jen proto, abych ti tuto zprávu předal. Měl bys svému otci pomoci tím, že budeš držet půst na Indíra Ékádaší. Užitek, který tím vytvoříš, zajistí tvému otci, že se dostane do nebe.“

 

Král Indraséna požádal: „Ó velký Náraddží, buď ke mně prosím milostiv a sděl mi jak mám přesně držet půst na Indíra Ékádaší a také mi řekni, v kterém měsíci a v který den toto Ékádaší přichází.“ Nárada Muni odpověděl: „ Ó králi, prosím naslouchej, popíši ti teď celý proces držení Indíra Ékádaší:

1. Toto Ékádaší přichází během tmavé poloviny měsíce Ašvin.

2. Na Dašamí tithi, v den před Ékadaším, vstaň brzy ráno, vykoupej se a poté s plnou vírou konej nějakou službu Bohu.

3. V poledne se znovu vykoupej v tekoucí vodě a pak proveď s vírou a oddaností obětování předkům.

4. V ten den nejez více než jednou a v noci spi na zemi.

5. Když se ráno na Ékádaší probudíš, důkladně si vyčisti ústa a zuby a poté s hlubokou oddaností slož Pánu tento posvátný slib: „Dnes budu držet úplný půst a vzdám se jakýchkoli smyslových požitků. Ó Nejvyšší Osobnosti Božství s lotosovýma očima, ó Ty, jenž nikdy nepoklesneš, poskytni mi prosím útočiště u svých lotosových nohou.“

6. V poledne se postav před posvátnou podobu Šrí Šaligram Šíly a s velkou vírou ji uctívej podle všech pravidel a předpisů. Potom obětuj posvátnému ohni ghí a posvátnou vodu za účelem pomoci předkům.

7. Potom nakrm kvalifikované bráhmany (samozřejmě pomocí prasádam bez obilovin) a dle svých možností jim rozdej milodary.

8. Nyní vezmi jídlo, které jsi obětoval předkům, přivoň k němu a nabídni ho krávě. Pak pomocí vonných tyčinek a květin uctívej Pána Hrišikéšu, a nakonec zůstaň celou noc vzhůru poblíž Božstva Pána Šrí Kéšavy.

9. Časně ráno následujícho dne, na Dvadáší tithi, uctívej s velkou oddaností Šrí Hariho a pozvi oddané bráhmany na přepychovou hostinu.

10. Pak nakrm své příbuzné a nakonec se v tichosti najez také.

 

Ó králi, pokud ovládneš své smysly a dodržíš tímto způsobem přísný půst na Indíra Ékádaší, tvůj otec bude jistě povýšen do příbytku Pána Višnua.“ Po těchto slovech zmizel Dévariši Nárada okamžitě ze scény, aby svojí přítomností požehnal zase někomu jinému. Král Indraséna dokonale dodržel pokyny velkého světce a ve společnosti svých příbuzných a svého služebnictva držel půst. Když na Dvadáší tithi svůj půst přerušil, z nebes padaly květiny. Prospěch, který maharádž Indraséna nabyl držením půstu způsobil propuštění jeho otce z království Jamarádže a umožnil mu získat duchovní tělo. Král Indraséna viděl svého otce stoupat k příbytku Pána Hariho na zádech Garudy. Sám Indraséna vládl dál nerušeně svému království a když přišel čas předat království synovi, šel také do duchovního světa Vaikunthy.

 

Ó, Judhištire, taková je sláva Indíra Ékadáší, které přichází v tmavé polovině měsíce Ašvin. Kdokoli si vyslechne nebo přečte toto vyprávění, si zcela jistě bude užívat života v tomto světě, osvobodí se od všech reakcí předchozích hříšných činností a v čase smrti se vrátí domů, zpátky k Bohu, kde bude žít věčně.“

 

Tak končí vyprávění o slávě Ašvin-krišna Ěkádaší, neboli Indíra Ékádaší, tak jak je zaznamenáno v Brahma-vaivarta Puráně.

bottom of page