top of page
radhagovinda-39_edited.jpg

Mise Šrí Čaitanji Maháprabhua

Šrí Čaitanja Gaudíja Math

Šrí Čaitanja Gaudíja Math se věnuje šíření transcendentálního učení Nejvyššího Pána Šrí Čaitanji Maháprabhua. Organizuje duchovní kázání, duchovní shromáždění, vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými kongregacemi a také mezi veřejností za účelem osvícení v oblasti nejvyšší duchovní praktiky, Šrí Harinám Sankírtanu, předepsané Šrímad Bhagavad-gítou a Šrímad Bhágavatamem pro vzkříšení lásky k Nejvyšší Osobnosti Božství dřímající v srdcích všech živých bytostí; což je základem pro ustanovení blízkého vztahu lásky a jednoty mezi všemi, a tedy pro zajištění skutečného světového míru.

Základní kámen této instituce položil v Ásámu v roce 1953 Jeho Božská Milost Šríla Bhakti Dayita Mádhava Gosvámí Maharádž Višnupáddží. Následováním předchozích kazatelů v jejich sebekázni se stal vzorným příkladem kazatele, což během velmi krátké doby vyústilo v expanzi instituce a otevření více než 20 středisek v 11 indických státech. A nejen to, protože příští Prezident Áčárja, Nitjalíla Pravišta Óm Višnupád 108 Šrí Šrímad Bhakti Ballabha Tírtha Gosvámí Maharádž kázal ve více než 25 zemích světa pod vlajkou "GOKULu". 

Mezi mnoha duchovními a sociálními aktivitami se tato transcendentální instituce zabývá také osobnostním rozvojem, ustanovováním principů indické kultury, pomáhání potřebným tím, že jim asistuje při jejich zakotvení v rámci předepsaných norem společnosti.

 

Tato instituce propaguje všeobjímající doktrínu transcendentální Boží Lásky Pána Šrí Čaitanji Maháprabhua potlačující tendence vedoucí k násilí a krutosti a přinášející jednotu do srdcí všech na celé naší planetě, bez ohledu na společenské postavení, víru, nebo náboženství. Následovnící této instituce proto žijí společně šťastné životy.

Nejvyšší Pán Šrí Čaitanja Maháprabhu pověřil během vykonávání svých zábav na tomto světě své dva oddané, Šrílu Rúpu Gosvámího a Šrílu Sanátanu Gosvámího, čyřmi úkoly:

a) Ustanovit principy čisté oddanosti
b) Obnovit svatá místa v Dhámu
c) Ustanovit službu Nanda-nandanovi Šrí Krišnovi v Šrídham Vrindávanu
d) Vysvětlovat a kázat etiketu oddaných

Šrí Čaitanja Gaudíja Math se po celé Indii zabývá kromě jiného především plněním těchto čtyř úkolů.

Nejvyšší Pán Šrí Čaitanja Maháprabhu řekl Sanátanovi Gosvámímu:

Jive daya Name ruchi Vaishnav sevan.
Iha par dharm nahi shun Sanatan.

To znamená být milostivý ke všem živým bytostem, povzbuzovat druhé i sebe k zpívání Šrí Harinámu, sloužit oddaným. Tato instituce to také následuje a technicky zdatní studenti této organizace používají moderní technologie k naplnění cílů stanovených Samotným Nejvyšším Pánem.

bottom of page