top of page

Áčárjové

jñānavān māṁ prapadyate
vāsudevaḥ sarvam iti
sa mahātmā su-durlabhaḥ

(Bg. 7.19)

dayita.jpg

Jeho Božská Milost Šríla Bhakti Dajita Mádhava 

Gosvámí Maharádž

Jeho Božská Milost Óm Višnupád 108 Šrí Šrímad Bhakti Dajita Mádhava Gosvámí Maharádž, jeden z nejoblíbenějších žáků Jeho Božské Milosti Óm 108 Šrí Šrímad Bhakti Siddhanty Sarasvatího Gosvámího Prabhupády, je desátým áčarjou v učednické posloupnosti šrí Čaitanji Maháprabhua a je zakladatelem áčarjou Šrí Čaitanja Gaudíja Mathu. K jeho příznivému příchodu na tento svět došlo ve vesnici Kančapara, okresu Maridpur, oblasti Faridpur ve Východním Bengálsku (dnešní Bangladéš) v 8 hodin ráno v pátek 18. listopadu - Utthana Ékádaší tithi - roku 1904. Stejně jako zábava probuzení nejmilostivějšího Nejvyššího Pána, Šrí Hariho, na Utthana Tithi přináší věčný užitek všem živým bytostem celého světa, je zábava příchodu/probuzení Jeho věčného společníka, Gurudévy Mádhavy Gosvámího Maharádže na Utthan Ékádaší Tithi také věčně prospěšná pro všechny.  Param Pudžjapád Nejctěnější Šrímad Bhakti Pramod Purí Gosvámí Maharádž říkával, "Je nesmírně významné, že den příchodu Šrímad Bhakti Dajity Mádhavy Gosvámího připadá n aden odchodu Šrímad Gour Kišor Dáse Babadžího Maharádže na Utthan Ékádaší Tithi a den jeho  odchodu spadá na den odchodu Vaišnava-Sarvabhaumy Šrímad Džaganátha Dáse Babadžího Maharádže na Šukla Patipád Tithi (což je první lunární den světlé poloviny měsíce)." 

 

Svaté místo narození Šrímad Mádhavy Gosvámího Maharádže je umístěno na břehu řeky Padmy poblíž Premtoli, kde Šríla Narottam Thákur zakoušel extatické pocity boží lásky během koupele konané na pokyn, který obdržel ve snu od Šrímad Nitjánandy Prabhua. Šrí Gouranga Maháprabhu vložil boží lásku do opatrovnictví Padmavatí Déví (vládnoucího božstva řejy Padmy), aby ji předala Narottamovi Thákurovi, až se tam přijde vykoupat.  

 

Vysoce ctěný Bhakti Dajita Mádhava Maharádž se narodil do  bráhmanské rodiny vyšší kasty. Jeho dědeček, Šrí Čandi Prasad Déva Šarma Bandjopádhaja, byl velmi uznávaným prominentním občanem Vikrampuru v Dháce (Bangladéš). Jeho otec se jmenoval Šrí Nišikanta Déva Šarma Bandjopádhjaja. Jeho matkou byla Šrímatí Šaibalini Déví.  Jeho matka měla velmi důstojnou rozvážnou povahu. Byla to moudrá žena obdařená mnoha dobrými vlastnostmi, proto byla předmětem úcty pro všechny. Jeho otec odešel z tohoto světa v čase dětství svého syna. Rodiče ho pojmenovali Šrí Heramba Bandjopádhjaja, jeho přezdívka byla Ganéš.  

 

Od dětství projevoval neobvykle ctnostné vlastnosti. Byl všemi zbožňován a přijímán za vůdčí osobnost prakticky ve všech oblastech. Přísně dodržoval etická pravidla a celibát a učil druhé dodržovat celibát a morální zásady. Coby chlapec přiváděl v úžas své opatrovníky i učitele svými hluboce moudrými slovy. Ve věku jedenácti let si zapamatoval celou Gítu poté, co ji vyslechl od své matky. Ve svém domě v Kalkatě praktikoval přísné odříkání přijímáním pouze jednoho vařeného jídla denně. V té době době byl během vzývání Šrí Krišny a žádání Ho o milost, zatímco plakal v odloučení od Krišny, požehnán tím, že ve snu spatřil Šrí Náradu Gosvámího a přijal od něho mantru. Když se však ze sna probudil, nepamatoval si mantru celou.  Zklamaný odešel z domova do Himálájí do oblasti za Haridvárem, kde po tři dny bez přerušení, bez jídla, neustále plakal a modlil se o milost Šrí Krišny. Nakonec uslyšel proroctví, boží poselství, promlouvající přímo k němu: "Vrať se zpět domů. Nebuď sklíčený, objevil se tam tvůj Gurudév - přijmi úplné útočiště u jeho lotosových nohou." Po této události sešel dolů z hor, nějakou dobu setrval v Haridváru a později se vrátil do Kalkaty. 

 

V roce 1925 odešel s přáteli do Majápuru, svatého rodiště Šrí Čaitanji Maháprabhua, kde v Šrí Čaitanja Mathu potkal svého Gurudéva, Jeho Božskou Milost Šrímad Bhakti Siddhantu Sarasvatího Gosvámího Prabhupádu. Jakmile spatřil jeho božskou povahu, byl k němu přitahován. Přijmul úplné útočiště u jeho lotosových nohou a 1. listopadu 1927 od něho v Kalkatě obdržel zavěcení.  Hne dpo zasvěcení se stal členem instituce Šrí Gaudíja Math a také hned, ač v mladém věku,  složil slib celibátu.  Během velmi krátké doby začal být mezi svitou Šrímad  Bhakti Siddhanty Sarasvatího Gosvámího Prabhupády považován z ajednoho z jeho nejoblíbenějších žáků. Vysloužil si to svojí oddaností Guruovi, svými schopnostmi při vykonávání různých druhů služby a svým neúnavným entuziasmem a svědomitostí při službě Višnuovi a vaišnavům. Šríla Bhakti Siddhanta Sarasvatí Gosvámí Prabhupáda často komentoval jeho neutuchající snahy přispívat k naplnění cílů organizace praktikováním a a propagováním evangelia boží lásky Pána Čaitanji Maháprabhua slovy: "Jeho energie je energií vulkánu." Šrímad Bhakti Siddhanta Sarasvatí Gosvámí Prabhupáda nikdy neváhal svěřit mu jakkoli důležitý úkol, vyslat ho někam jako předvoj, protože si byl jistý, že svěřený úkol bude úspěšně splněn. Šríla Bhakti Siddhanta Sarasvatí Gosvámí Prabhupáda měl v Šrímad Hajagrívu Dáse Brahmačarího (Mádhavu Gosvámího Maharádže) takovou důvěru, že ho vybral, aby byl vyslán kázat do zahraničí. Jeho pas i veškeré náležitosti již byly připraveny, ale Rádžarši Šrí Šardindu Nárájan Ráj, důležitý oddaný hospodář, vyslovil k vyslání Šrí Hajagrívy Dáse Brahmačarího námitku, že je mladý a velmi hezký. "Vyslat takto mladého hezkého brahmačárího do zahraničí může přinést problémy, měl by být raději vybrán starší sanjásí." Na jeho návrh byl pak vyslán Param Pudžjapád Šrímad Bhakti Pradíp Tírtha Maharádž. Šrímad Hajagríva Dás Brahmačárí byl vzhledem natolik podobný Jeho Božské Milosti Bhakti Siddhantovi Sarasatímu Gosvámímu Prabhupádovi, že si  lidé zvenčí často mysleli, že je jeho synem. 

 

Ve věku čtyřiceti let, na Gaura-púrnimu roku 1944 přijal v chrámu Šrí Tota Gopináth v Purušottama Dhámu Šrímad Mádhava Maharádž Tridanda Sannjás od svého duchovního bratra, Jeho Božské Milosti Šrímad Bhakti Gourav Vaikhanáse Maharádže (byl Sannjás žákem Šríly Prabhupády Bhakti Siddhanty). V Gaudíja Mathu se stal známým jako Jeho Božská Milost Parivrajdžaka Áčárja Tridandi Svámí Šrímad Bhakti Dajita Mádhava Gosvámí Maharádž. Na základě přímého pokynu Jeho Božské Milosti Šrímad Bhakti Siddhanty Sarasvatího Gosvámího Prabhupády začal Jeho Božská Milost Mádhava Gosvámí Maharádž kázat v Ásámu a založil tři Mathy v Tezpuru, v Guwahati a v Goalpaře. Také organizoval séva-púdžu v Šrí Gaudíja Mathu v Sorbhogu (v Ásámu) - tamní math byl založen Šrímad Bhakti Siddhantou Sarasvatím Gosvámím Thákurem. V roce 1953 pak založil organizaci Šrí Čaitanja Gaudíja Math a pod jeho hlavičkou následně mnoho velkých kazatelských center v různých částech Indie.

<<<<<<>>>>>

tirtha.jpg

Jeho Božská Milost Šríla Bhakti Ballabh Tírtha Gosvámí Maharádž

Jeho Božská Milost Bhakti Ballabh Tírtha Gosvámí Maharádž přišel na tento svět na Ráma Navámí, v nejpříznivější den příchodu Nejvyššího Pána Šrí Krišny v Jeho podobě Rámačandry, roku 1924 v Ásámu v Indii.

  

Od dětství měl přirozenou náklonost a blízký vztah k spiritualitě. Byl vychováván v zbožném prostředí a vyvinul se v něm silný sklon k hledání konečného cíle života. Proto začal trávit většinu svého času meditacemi. Následně se u něho projevila netečnost k hmotnému světu a on začal intenzivně pociťovat pomíjivou povahu hmotného světa. Uvědomil si, že jednoho dne odejde jak jeho matka, tak otec, bratr, sestra a všichni ostatní. Vše skončí. Tento projev vlastní realizace ho přiměl nastoupit ke studiu filozofie na univerzitě v Kalkatě. Jeho univerzitní spolužáci si všímali jeho úžasných vlastností mezi něž patřily ušlechtilost, pravdomluvnost, laskavost a nezávidění druhým. 

Během studií na univerzitě přišel do styku se svým duchovním mistrem, Jeho Božskou Milostí Šrílou Bhakti Dajitou Mádhavou Gosvámím Mahrádžem, jehož transcendentálně silnou osobností byl okamžitě uchvácen. Šríla Mádhava Maharádž  byl jedním z vedoucích následovníků význačného učitele školy čisté oddané služby, Jeho Božské Milosti Prabhupády Šríly Bhaktisiddhanty Sarasvatího Thákura, a sám byl velkým stoupencem učenní oddanosti. Po ukončení magisterského studia filozofie v roce 1947 zasvětil Šríla Tírtha Mahárádža z celého srdce a bezvýhradně svůj život službě svému duchovnímu mistrovi. Na kazatelských cestách s Šrílou Mádhavou Maharádžem toho hodně procestoval. Jeho služebnický postoj byl tak příkladný, že ho Šríla Mádhava Maharádž brzy ustanovil sekretářem duchovní organizace známé jako Šrí Čaitanja Gaudíja Math, která v té době měla jen v Indii více než dvacet ášramů (klášterů). V roce 1961 mu byl udělen sannjás, řád odříkání. Šríla Tírtha Maharádž sloužil příkladně s čistou oddaností Šrí Guruovi každou stránkou své mysli, těla i duše.

Šríla Mádhava viděl stupeň odevzdání a upřímnosti svého žáka, stejně jako jeho prozíravost a praktičnost, proto si ho vybral jako svého vhodného nástupce. V roce 1979 byl po odchodu svého milovaného duchovního mistra Šríla Tírtha Maharádž jmenovaný Prezidentem-áčárjou Mathu. Obdržel šťastná požehnání a velkou náklonnost mnoha prominentních následovníků Šríly Bhaktisiddhanty, mezi nimiž byli Šríla Bhakti Rakšaka Šrídhar Déva Gósvámí Mahárádž, Šríla Bhakti Promode Purí Gósvámí Mahárádž, Šríla Bhakti Hridaja Van Gósvámí Mahárádž, Šríla Bhaktí Akinčana Krišna Dás Babadží Maharádž, Šríla Bhakti Kumud Šant Gśvámí Maharádž a mnoho dalších. 

Posledních šest dekád svého životaa věnoval Šríla Tírtha Maharádž rozšiřování všeobjímající doktríny transcendetální boží lásky Šrí Čaitanji Maháprabhua, potlačující současné tendence násilností a krutosti a přinášející jednotu srdcí všem bez ohledu na společenské postavení, víru nebo náboženství. Jeho způsobem kázání bylo, "Příklad je lepší než příkaz."  Vždy byl praktickou ukázkou toho, co kázal - soucit se všemi živými bytostmi, skutečná laskavost, prostota, nevinnost, naprosté odpoutání se, absolutní snášenlivost, intenzivní duchovní blaženost  a nesrovnatelná úroveň pokory a neochvějné víry v Šrí Gurua, spojená s úplnou oddaností a bezvýhradným odevzdáním se Šrí Čatanjovi Maháprabhuovi. Šríla Tírtha Maharádž byl znám coby renomovaná autorita na gaudíja-vaišnavskou filozofii a byl milován tisíci oddaných po celém světě jako ztělesnění pokory a duchovní lásky. 

Pro své vlastnosti a milostí svého gurua byl Šríla Bhakti Ballabh Tírtha Gósvámí Maharádž Prezidentem-áčárjou Šrí Čaitanja Gaudíja Mathu a také Zakladatelem-áčárjou GOKULu (Global Organisationa of Krishnachaitazya's Universal Love - Celosvětové organizace všobjímající lásky Krišny-Čatanji.) Také sloužil jako prezident WVA (World Vaishnava Association - Světové asociace vaišnavů) a a byl uznáván vaišnavy celého světa jako jako jedna z nejvznešenějších duchovních osobností své doby. 

Šríla A. C. Bhaktivédanta Svámí Maharádž požádal před svou první cestou do USA Šrílu Tírthu Maharádže, aby ho doprovázel, avšak protože byl Šríla Tírtha Maharádž v té době plně zaměstnán ve službě svému duchovnímu učiteli Šrílovi Mádhavavovi Maharádžovi, pokorně prosbu odmítl.  

Až v roce 1997 se rozjel kázat na Západ. V tom samém roce měl projev na půdě Orhganizace spojených národů na konferenci v New Yorku. Během svých kazatelských cest absolvoval mimojiné mnohé rozhovory s prominentními duchovními z řad katolíků, protestantů, židů, muslimů a baháistů.  

Šríla Bhakti Ballabh Tírtha Maharádž odešel z tohoto světa v noci 20. dubna 2017 v chrámu Šrí Čaitnja Gaudíja Mathu v Kalkatě. Jeho tělo bylo uloženo o dva později v Majápuru. 

<<<<<<>>>>>

vishnu 1.jpg

Jeho Svátost Šrí Bhakti Vičar Višnu Svámí Maharádž

Jeho Svátost Šrí Višnu Maharádž je neskutečným zdrojem milosti. Jeho příchod na tento svět se odehrál ve velké vaišnavské rodině. Maharádžův otec, Šrí Prémdásdží a matka Šrímatí Džasoli Déví byli žáky Jeho Božské Milosti Šríly Bhakti Dajity Mádhavy Gósvámího Maharádže. Oddanost otce se vryla do mysli dítěte a převládající sklon dítěte sloužit Pánu Krišnovi byl rozvíjen matčinou kultivovanou výchovou. 

 

Himálaj byl  pokryt sněhem, když nadešel příznivý okamžik příchodu obdivuhodného vaišnavy na tento svět. Byl 28. listopad 1962 a v malé vesnici Sabli-khtli v okrese Pauri Gharwal se v půl deváté ráno zjevil Šrí Bhakti Vičar Višnu Maharádž. Rodiče dali malému dítěti jméno Čandrašékhar. 

 

Během studií na bakaláře přírodních věd navštívil město Čandígarh, kde došlo k jeho předurčenému příznivému setkání s Šrílou B. S. Niskinčan Maharádžem. Maharádžova prostota a oddanost mladého muže okouzlila a tento okamžik přinesl zvrat v jeho životě. Právě  v tom okamžiku s etotiž rozhodl odevzdat celý svůj život lotosovým nohám svého gurudéva. 

V Džammú ho v roce 1982 jeho duchovní mistr, Jeho Božská Milost Šríla Bhakti Ballabh Tírtha Gósvámí Maharádž, požehnal udělením harinám zasvěcení a on později přijal absolutní útočiště u Jeho lotosových nohou. V roce 1983 přijal od něho zasvěcení v Šrí Čaitanja Gaudíja Mathu v Čandígarhu. Gurudév mu požehnal udělením nového jména, Čidghananad Dás Brahmačárí. A byl to opět Jeho Božská Milost Šríla Bhakti Ballabh Tírtha G=svámí, kdo mu v Májápuru v Západním Bengálsku požehnal v roce 2001 udělením sannjás dikši a dal mu duchovní jméno Bhakti Vičar Višnu. 

Šrí Maharádž byl svému duchovnímu učiteli velice drahý a stejně drahý byl i svým duchovním bratrům. Někteří oddaní dokonce opěvovali vztah Jeho Božské Milosti Šríly Bhakti Ballabh Tírthy Gósvámího a Šrí B. V. Maharádže jako vztah krávy k svému telátku, k čemuž přispěla náklonnost, kterou od svého duchovního učitele získal. Giridhári Panda z Góvardhanu říkal Šrí B. V. Višnu Maharádžovi Hanumán, protože vztah gurudévy a mahárádže připomínal vzta mezi Pánem Rámou a Hanumánem. Šrí Maharádž měl k svému gurudévovi podobně obrovský vztah, jako měl Hanumán k Pánu Rámovi. 

 

Vždy se podřídil příkazům a pokynům svého gurudéva. Principy a učení jeho duchovního učitele ho vždy vedly na jeho cestě oddanosti. Jeho odhodlání sloužit gurudévovi bylo neskutečné. S velkou upřímností a oddaností vždy následoval pokyny Šríly Gurudévy.  

 

V současné době je jedinou osobností Šrí Čatanja Gaudíja Mathu snažící se naplnit vnitřní touhu Šríly Guru Maharádže kázat v západních zemích. Pod dohledem Šríly Višnu Maharádžem vzkvétá spousta malých i velkých projektů, například Braj Mandala Parikrama, Navadvíp Dhám Parikrama a mnoho dalších.  

 

Šrí Čaitanja Gaudíja Math ocenil příznivé vlastnosti skutečného vaišnavy, jimiž Maharádž oplývá, proo mu svěřil zodpovědnost být generálním tajemníkem celé organizace, Maharádž se od té doby usilovně věnuje učení a šíření poselství Šrí Čaitanji Maháprabhua, následováním v šlépějích svého duchovího učitele a Jeho Božské Milosti Šríly Bhaktisiddhanty Sarasvatího Thákura Prabhupády. Jezdí přednášet po celém světě.  

<<<<<<>>>>>

Acarjove
bottom of page